Startpagina.

Koi breeders
KOI BREEDERS
 • Mushigame
  Kazuto Igarashi
  Kiyoshi Sato
  Tamotsu Nagashima
  Hirosi Hirasawa
  Eiji Matsuda
  Shosaku Igarashi
  Shigeo Tanaka
  Toshio Sakai
  Masaru Saito
  Yaichi Ishihara
 • Takezawa
  Hideo Hoshino
  Kentarou Hosino
  Sigeyuki Hoshino
 • Tanasuhara
  Takenori Tachibana
 • Terasawa
  Yoshikazu Otsuka (Mon-Bay)
 • Koguriyama
  Kuniyasu Hiroi (Conias)
 • Ojiya
  Seiji Hiroi
  Seiji Suzuki (Seijuro)
  Kawakami (Torazo)
  Mitsuo Hasegawa
  Hisashi Hirasawa (Marudoh)
 • Nagaoka
  Komei Kaneko
  Shigeru Tasaki (Mosuke)
  Fujio Oomo
  Hisayuki Nogami
  Shoji Tanaka
 • Hiroshima
  Takashi Omosako
  Hiroji Sakai
 •  

  Hideo Hoshino.


  Yamaka Oya Koi Farm.

    Yamaka Oya Koi Farm te Takezawa staat vooral bekend voor de kweek van Shiro-Utsuri. Verder produceerd het bedrijf ook kohaku, showa, sanke, ai-goromo en kawarimono. Hideo Hoshino is in het Westen minder bekend maar in Japan wordt hij alom gewaardeerd voor de kweek van Oya-Shiro Utsuri.

  Oya-goi zijn kweekparen. Oya-Shiro Utsuri zijn Shiro Utsuri kweekparen.


  Yamaka Oya Koi Farm  Shiro Utsuri


  Shiro Utsuri


  Bron : Yamaka Oya Koi Farm.

  www.dekoi.info - Instellen als startpagina.

  Home  Adverteren  Info  Gebruiksvoorwaarden  Advisor  Help